Contact phone numbers:

 • (044) 255 75 41 
 • (044) 253 14 01
Publications

All publications

2016

Сборники научных трудов, в сотрудничестве с Институтом социологии НАН Украины:

 1. Сапелкін Ю. «Знання й ставлення населення до реформ» / Ю.Сапелкін // Доповіді міжнародної конференції «Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю». - К.: Центр соціальних експертиз ІС НАН України, 2016. С. 93-97 (0,3 д.а.)
 2. Чепурко Г. Цивілізаційний вибір в геополітичній стратегії України/ Піддубний В., Чепурко Г. // Українське суспільство 1992–2016. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги - К.: ІС НАН України, 2016. – С. –. (0,70 д.а).

Монографии:

 1. Саєнко Ю. Про соціум збірка / Ю.Саєнко. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 200 с. (12,5 д.а.)
 2. Соціальний капітал: теорія та практика. – К.: Ліга-Прес, 2016. – 252с. (14,64 д.а.)
 3. Сапелкін Ю. Корупція в Україні: сутність, умови існування, механізми протидії. – Київ-Львів: Ліга-Прес, 2016. – 188с. (10,92 д.а.)
 4. Саєнко Ю.І. Вступ до соціального аналізу (монографія) / Ю.І. Саєнко. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 362с. (21,04 д.а.).
 5. Свобода як цивілізаційний принцип. У двох книгах. Книга 1. Класичні концепції свободи та цивілізації у західноєвропейській, філософській та політологічній традиціях:
 6. колективна монографія / [В.М. Денисенко, І.Ю. Остапець, Ю.О.Привалов]. – Київ – Львів: Ліга – Прес, 2016 – 232с. (13,5 д.а.)
 7. Чепурко Г.І. Модернізація: теорія, практика, цивілізаційний вимір/ Пилипенко В.Є., Сапелкіна О.В., Чепурко Г.І.  / Відп. ред. Ю.О. Привалов. – Львів: Простір-М.: 2016. – 130 с.  (7,55 др. арк.)
 8. Чепурко Г. Теоретико-методологічні засади дослідження соціального (Розділ 1. п. 1.1., 1.2., 1.3), Соціальний капітал в турбулентному українському суспільстві (Розділ 2, п 2.1) – С.10–42; 88–99 (2,4 др. арк. ) // Соціальний капітал: теорія й практика / Відп. Ред. Ю.Саєнко. – К.: Ліга-Прес, 2016. – 255 с.
 9. Сапелкін Ю.В. «Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю». Доповіді міжнародної конференції. - К.: Центр соціальних експертиз ІС НАН України, 2016. (12,25 д.а.)
 10. Аналитический обзор: здоровье и права сообщества ЛБГТ в Украине/Марцинковская В., Привалов Ю., Трофименко О. и др. – К.:ИС НАН Украины, 2016.-134с. (8,5д.а.)

Статьи в научных журналах, сборниках, газетах, еженедельниках:

 1. Cапелкін Ю. Геостратегія вибору українського суспільства: сенс-ризики-перспективи / Піддубний В.А., Сапелкін Ю.В. // Доповіді міжнародної науково-практичної конференції. 2016. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. Нові завдання суспільних наук у 21 столітті 17-18 червня 2016 року. - Київ, 2016. С.53-56 (0,25 д.а).
 2. Чепурко Г., Петрушина Т., Соболева Н. Громадська думка щодо ролі науки в українському суспільстві // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 2. – С.81-101 (1 д.а.).
  Чепурко Г.  Друкер Пітер Фердинанд  –  /Історія соціологічної думки. Навчально енциклопедичний словник-довідник. / За наук. ред. доктора соціологічних наук, проф. Пічі В.М.– Львів: Новий Світ-2000, 2016. С. 326-328 (0,1 д.а.).
 3. Чепурко Г. Цивілізаційна стратегія України в сучасних умовах глобалізму / Чепурко Г., Гончарук О. // Фактори та умови модернізації предмету досліджень представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 3-4 червня 2016 року. – Дніпро: НО Відкрите суспільство, 2016. – С. 42-46 (0,2 д.а.).
 4. Сапелкін Ю. Знання і ставлення населення до реформ // Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю (доповіді міжнародної конференції). -К.:ІС НАН України. – 204 с. – (0,2 д.а.)
 5. Піддубний В.А. Соціальний контекст інтеграції соціуму в глобальну цивілізацію / В.А. Піддубний, Ю.О.Привалов // Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи розвитку суспільства: соціальні, психологічні і політичні аспекти» (м. Сладковічево, Словацька Республіка, 28-29 жовтня). – (0,35 д.а.).
 6. Чепурко Г.І. Цивілізаційна стратегія України в сучасних умовах глобалізму / Г.І. Чепурко, О.С. Гончарук // «Фактори та умови модернізації предмету досліджень представників суспільних наук.» - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро. 3-4 червня 2016). – Дніпро: НО «Відкрите суспільство», 2016. – С. 42-47 (0,35 д.а.).
 7. Піддубний В.А., Геостратегія вибору українського суспільства: сенс-ризики-перспективи / В.А. Піддубний, Ю.В.Сапелкін // «Нові завдання суспільних наук у XXI столітті». - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 17-18 червня 2016). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2016. – С. 53-56 (0,3 д.а.). PrivalovYuri.ThePoliticalEliteofUkraine: HistoricalandSociologicalAnalysis / YuriPrivalov, ValeriiPylypenko // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. - №3.-С.171-190 (1,2 д.а.).

Материалы, опубликованные в зарубежных изданиях;

 1. Чепурко Г. Цивілізацийний вибір: парадигма сенсу і логіка дій. др.арк.) / Чепурко Г., Привалов Ю. //CurrentIssuesAndProblemsOfSocialScince/ Internatioalscienceconference/ - Kielce,  June 28-30. – 2016. С.56 – 59. (0,3 д.а.).
 2. Novak I., Chepurko G. The risks of unemployment at the labour market: insufficient competitive groups of people / Ризики зайнятості вразливих груп населення. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 22.06.2016. - К.: ІДСД НАН України. – (0,7 д.а.).

Издания поданы в печать:

 1. Г.Чепурко, Н.Соболєва, стаття в збірку «Соціально-психологічні наслідки Чорнобиля: 30 років потому»// Збірка за результатами Парламентських слухань 2016 року. Квітень 2016 року. – (1 д.а.).
 2. Г.Чепурко Н.Соболєва розділ «Самооцінка стану здоров’я населенням України»  в Національну доповідь про стан здоров’я населення  України  в 2016 році (Національна академія медичних наук України;  ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» Національний інститут стратегічних досліджень; Інститут соціології НАН України. – (0,8 д.а.).
 3.  Г.Чепурко Цивілізаційний вибір в геополітичній стратегії України / В.Піддубний, Г.Чепурко // Українське суспільство 1992-2016. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. – К.: ІС НАН України, 2016. - (0,7 д.а.).
 4. PiddubnyV., ChepurkoG.,SocialcapitalintransformationofeconomyofUkraine // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017 (0,75 д.а.).
 5. Сапелкін Ю. Внутрішні переселенці в Україні і громади, що їх приймають / Ю.Сапелкін // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ. – 2106. № 1. (0, 63 д.а.).
 6. Сапелкін Ю. Корупція як фактор гальмування реформ в Україні / Сапелкін Ю. // Українське суспільство 1992-2016. Стан та динаміка змін. Моніторинг соціальних змін. – ІС НАН Украъни. 2016 р. (0,38 д.а.).

 

ПУБЛИКАЦИИ 2017

 1. Гончарук О.С. Модернізація суспільства в глобалізованому світі: український вимір/ Гончарук О.С., Рокицька О.Ю.// Суспільні науки та сучасність: актуальні питання: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-26 серпня 2017 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. С. 37- 41.
 2. Гончарук О.С. Проблеми внутрішніх переселенців в Україні / Гончарук О.С., Сапелкін Ю.В. // Збірник матеріалів міжнародної науково-прикладної конференції «Інноваційні виклики в області соціології, психології та політології» (Словакія, 10-11 березня 2017р.). Сладковічево, 2017. С.36-39.
 3. Піддубний В. Модернізація українського суспільства в контексті цивілізаційного вибору/ Г.Чепурко, В. Піддубний // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 4 (17) / за ред. д. ек. н. В.М. Ворони, д. соц. н. М.О. Шульги. Київ: ІС НАН України, 2017. С. 62-75.
 4. Піддубний В.А. Модернізація в соціологічному пізнанні глобалізаційних процесів/ В.А. Піддубний, О.С. Гончарук // Фактори та умови модернізації досліджень представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 2-3 червня 2017 року). Дніпро: НО «Відкрите суспільство», 2017. С.51-55 .
 5. Привалов Ю., Козаков В. Розуміння «розколу» в соціологічній літературі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. №1. С.164-174.
 6. Привалов Ю. Демократія і українська національна держава / Козаков В., Привалов Ю. // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових питань. Вип. 9 (20) / за ред. д. соц. н. М.О.Шульги. Київ: ІС НАН України, 2017. 11.
 7. Привалов Ю.О. Українське суспільство в контексті сучасної модернізації/ Ю.О. Привалов, Ю.В. Сапелкін // Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 13-14 жовтня 2017 р.). Київ: ГО «Київська наукова суспільчознавча організація», 2017. С. 32-36.
 8. Привалов Ю.О. Модернізація українського суспільства в глобалізаційному світі / Г.І. Чепурко, Ю.О. Привалов// Розвиток сучасного суспільства в умовах глобалізаційної нестабільності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, Україна, 12-13 травня 2017р.). Одеса: ГО «Прочорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2017. С. 64-67.
 9. Привалов Ю.О. Свобода як цивілізаційний принцип. У двох книгах. Книга 2. Історичні форми політичних свобод: антропологічний та інституційний виміри: колективна монографія / В,М, Денисенко, В.Й. Климончук, Ю.О. Привалов.  Київ-Львів: Простір – М, 2017. 492с.
 10. Сапелкін Ю.В. Політична модернізація у дзеркалі теорії і практики / В. Пилипенко, Ю.Сапелкін // Українське суспільство. Моніторинг соціальних змін. Вип. 4 (17) / за ред. д. ек. н. В.М. Ворони, д. соц. н. М.О. Шульги. Київ: ІС НАН України, 2017. C 87-96.
 11. Сапелкін Ю. Поведінка населення у контексті модернізації українського суспільства /  Ю.Сапелкін  // Соціальні виміри суспільства: збірник наукових праць. Вип. 9 (20)  / за ред. д. соц. н. М.О.Шульги. Київ: ІС НАН України, 2017. С 65-86.
 12. Сапелкін Ю.В. Українське суспільство в контексті сучасної модернізації. Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Київ, 13-14 жовтня 2017 року.  Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація, 2017. С.32-36.
 13. Чепурко Г. Самооцінка стану здоров’я населенням України // Н. Соболєва, Г. Чепурко // Соціальні виміри суспільства . Збірник наукових питань. Вип. 9 (20) / за ред. д. соц. н. М.О.Шульги. Київ: ІС НАН України, 2017. С 382-399.
 14. Чепурко Г.І. Цивілізаційно-культурні відмінності соціальних груп/ Г.І. Чепурко, М.О. Шульга, О.І. Вишняк та ін. // Стан сучасного українського суспільства: цивілізаційний вимір. – Київ: ІС НАН України, 2017. С.10-31.
 15. Чепурко Г.І. Колективна праця: Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дій: національна доповідь. ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України. К.: НАН України, 2017. С.6-21.
 16. Gulbarshyn Chepurko. Social capital in Ukraine economic transformation/ Volodymyr Piddubny, Gulbarshyn Chepurko // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017 № 1. С. 188-197.
 17. Chepurko G. Insufficiently Competitive Population Groups in the labour market: The risk of Unemployment/Chepurko G., Novak I. //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017 № 4.
 18. Чепурко Г.І. Соціальний потенціал модернізації української економіки в контексті євроінтеграції / Чепурко Г.І., Головатюк В.М., Піддубний І.Д.// Мультиверсум. Філософський альманах. Гол.ред. В.В.Лях. Випуск 9-10 (157-158) . К.: 2016. С.29-43.
 19. Чепурко Г.І. Культура в контексті модернізації українського суспільства / В.Є. Пилипенко, Г.І. Чепурко //  Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів: матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 10 лютого 2017 року. Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Центр соціально-політичних досліджень «Politicus» 2017. C.194-197.
 20. Чепурко Г. Соціальний діалог і трансформаційні зміни в Україні / В.Пилипенко, Г.Чепурко/ за ред. Ю.О. Привалов. Київ-Львів: Ліга Прес, 2017. 184с.
 21. Чепурко Г. Соціальні фактори модернізації суспільства / Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, сім'я та суспільство: питання педагогіки, психології, політології та соціології м. Шумен (Республіка Болгарія) 16-17 червня 2017 року. С 123-125.

ПУБЛИКАЦИИ 2015

Статьи в научных журналах, сборниках, газетах, еженедельниках:

 1. Піддубний В. Адорно Теодор, Коулмен Джеймс Семуель / В.Піддубний // теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (путівник портретною галереєю Інституту соціології НАН України); за ред. акад. НАН України, проф., д.е.н. В.Ворони. – К.: Інститут соціології НАН України. - 2015. - с.175-181; с. 225-230 (0,8 д.а.)
 2. Привалов Ю. Зимель Георг, Мангайм Карл / Ю.Привалов, В.Пилипенко // Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (путівник портретною галереєю Інстиуту соціології НАН України); за ред. акад. НАН України, проф. д.е.н. В.Ворони. – К.: Інститут соціології НАН України. – 2015. – с.76-87; с.144-151 (1,0 д.а.)
 3. Піддубний В.А. Цивілізаційний вибір українського суспільства: соціальні координати і ризики/ Піддубний В.А., Привалов Ю.О., Чепурко Г.І.// Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 лютого 2015р.). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2015. – С. 51-54. – 0,25 д.а.
 4. Привалов Ю. Політичне лідерство / Ю.Привалов// Теорія політики. Підручник. – Львів: Вид-во Ліга-прес, 2015. – с. 404-445 (2,3 д.а.).
 5. Привалов Ю.О. Цивілізаційний вибір українського соціуму: координати – ризики – перспективи / Привалов Ю.О., Чепурко Г.І., Піддубний В.А. // Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 17-18 квітня 2015). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2015. – С. 51-55. - 0,4 д.а.
 6. Саєнко Ю.І. Культура в цивілізаційному контексті // Ю.І. Саєнко, Ю.В.Сапелкін // Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3-4 квітня 2015р.). – Київ: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація», 2015. – С.80-84. – 0,4 д.а.
 7. Чепурко Г.І. Цивілізаційний механізм функціонування соціального капіталу в підприємництві / Піддубний В.А., Привалов Ю.О., Чепурко Г.І. // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В.Лях. – Випуск 6-7 (134-135). – К., 2014. – С.188-202.- 1 д.а.
 8. Чепурко Г.І. Цивілізаційний вибір українського суспільства: раціональність VS турбулентність? / Г.І.Чепурко, Ю.О.Привалов // Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 16-17 жовтня 2015р.) – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2015. – С. 104-108. – 0,30 д.а.
 9. Чепурко Г.І. Культура, як соціальна координата цивілізаційного вибору українського суспільства/ Г.І.Чепурко // Наукова дискусія: питання соціології, політології, філософії та історії. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 22-23 травня 2015р.). – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015.- С. 36-39. – 0,25 д.а.
 10. Рокицька О.Ю. Соціальний капітал як складова цивілізаційного вибору українського суспільства / О.Ю.Рокицька // Сучасні виклики для суспільних  наук в умовах глобалізації. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, Україна, 29-30 травня 2015р.). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2015. – С. 58-61. - 0,25 д.а.
 11. Чепурко Г.І. Соціокультурні ідентичності і цивілізаційний вибір / Г.І.Чепурко // Нові завдання суспільних наук у XXI столітті. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 19-20 червня 2015 р.). – Київ: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація», 2015. – с.65-67. -0,25 д.а.
 Сборники научных трудов, в сотрудничестве с Институтом социологии НАН Украины:
 1. Саєнко Ю. Експертні оцінки соціального капіталу/Ю. Саєнко// Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. – Вип. 1(15). Т.1. -  К.: Інститут соціології НАН України, 2014. – С.314-319. – 0,4 д.а.
 2. Саєнко Ю. Динаміка страху – тенденції на збурення// Українське суспільство:  моніторинг соціальних змін. - Київ, 2015. - С…     (0,3 др. арк).
 3. Сапелкін Ю. Корупція і соціальний капітал/ Ю. Сапелкін// Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. – Вип. 1 (15). Т.1. – К.: Інститут соціології НАН України, 2014. – С.320-328. – 0,8 д.а.
 4. Сапелкін Ю. Суб’єкти корупційної діяльності в Україні / Ю.Сапелкін // Соціальні виміри суспільства. Зб. наук. праць. Вип. 7 (18). – К.: Інститут соціології НАН України, 2015. – С. 410 – 420 (0,7 д.а.).
 5. Чепурко Г. Культура і цивілізаційний вибір / Г.Чепурко // Соціальні виміри суспільства. Зб. Наук. праць. Вип. 7 (18). – К.: Інститут соціології НАН України,  2015. – С. 164-170 (0,4 д.а.)
 6. ChepurkoG.Access for PIHIV and members of their households to the social protection and its effectiveness /G.Chepurko // Соціологія, теорія, маркетинг. – 2015. - №4. – 1 д.а.
 7. Чепурко Г. Культурна ментальність цивілізаційного вибору// Українське суспільство:  моніторинг соціальних змін. - Київ, 2015. - С…     (0,4 др. арк).
 8. Чепурко Г., Соболева Н. Інтерес громадян України до світу науки // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. -  Київ, 2015. -  С…   (0,4 др. арк).
 9. Привалов Ю. Політичне лідерство / Ю.Привалов// Теорія політики. Підручник. – Львів: Вид-во Ліга-прес, 2015. – с. 404-445 (2,3 д.а.).
 10. Пилипенко В., Сапєлкіна О., Чепурко Г. Модернізація: теорія, практика цивілізаційний вимір. – К.: ІС НАН України, 2015. – 165 с. (10 д.а.).
 11. Соціальний капітал: теорія і практика. Колективна монографія. – К.: Інститут соціології НАН України, 2016.- 240с. (15 д.а.).
 12. Сапелкін Ю. Корупція: сутність, умови існування, цивілізаційні механізми протидії. – К.: Інститут соціології НАН України, 2016. – 165с. (10 д.а.).

Archive

2010 Саєнко Ю. Моделі життєдіяльності / Ю. Саєнко // Українське суспільство 1992 – 2010. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2010 2009 Дитяча праця в неформальному секторі економіки України (дослідження за методом швидкого оцінювання). Під редакцією Ю.Привалова. К.: ТОВ "Компанія Лік", 2009.- 366 с. Керівництво з моніторингу дитячої праці в Україні Посібник.- К.: ТОВ "Компанія Лік", 2008 - 138 с. Саєнко Ю. Консолідація українського суспільства: виклики, ризики, нереалізовані шанси / Ю. Саєнко // Українське суспільство 1992 – 2009. Динаміка соціальних змін / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2009. Піддубний В. Перспективи консолідації українського суспільства / В. Піддубний, Г. Чепурко // Українське суспільство 1992 – 2009. Динаміка соціальних змін / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАН України, 2009 2008 Піддубний В. Українські реалії: перешкоди на шляху до глобального простору / В. Піддубний // Українське суспільство 1992 – 2008. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2008 Ходорівська Н. Життєві ситуації громадян у макро- та мікросоціальних координатах / Н. Ходорівська // Українське суспільство 1992 – 2008. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2008 2007 Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 13), 2007. Реформирование сельского хозяйства в Украине  Итоги и перспективы Цви Лерман, Дэвид Седик, Николай Пугачев, Александр Гончарук Рим: "Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН", 2007 - 243 с. Пташиний грип. Оцінка ефективності протидії Гончарук О.С., Зайчикова М.В,, Коник Д.Л., Олійник М.В., Трофименко О.В., Ходорівська Н.В. За ред. Ю.О. Привалова – К.: 2007. Захист прав працівників малого бізнесу на робочому місці Амджадін Л., Лисенко О., Ходорівська Н., Чепурко Г. Захист прав працівників малого бізнесу на робочому місці (за даними соціологічного дослідження)/ За ред. Ю. Привалова. - К.: ПЦ "Фоліант", 2007. - 118 с. 2006 Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 12) Профілактика ВІЛ/СНІД та доступ до послуг консультування/тестування у виробничій сфері: стратегія тристороннього партнерства Безпека та розвиток чорнобильських спільнот: ситуаційний аналіз Привалов Ю.О., Трофименко О.В. "Молодь очима молодих: результати загальнонаціонального опитування молоді". Наукове видання "Молодь в Україні. Дослідження молодіжного сектору: проблеми та перспективи"  За ред. О.І. Локшиної. - К.: Студія "uStudio Design", 2006. - С. 61-169. Л.Амджадін, О.Гончарук, П.Павличенко "Розбудова системи адміністративного судочинства в Україні: проблеми та потреби розвитку"/За ред. Ю.Привалова, Ю.Саєнка. - К.:"Прецедент", 2006 2005 Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 11) Поведінкові стратегії на ринку праці України К.: ПЦ "Фоліант" Пенсійна реформа в Україні: тенденції та перспективи К.: ПЦ "Фоліант" Звіт за результатами соціологічного дослідження "Моніторинг поведінки чоловіків, які мають секс із чоловіками, як компонент епіднагляду другого покоління К.: Огляд роботи зі споживачами ін’єкційних наркотиків в Україні в контексті боротьби з епідемією ВІЛ/СНІД К.: Центр соціальних експертиз ІС НАНУ, – 172 с. Огляд роботи зі споживачами ін'єкційних наркотиків в Україні в контексті боротьби з епідемією ВІЛ/СНІД К.: ВІЛ/СНІД та ін’єкційне вживання наркотиків: пропозиції щодо забезпечення більшої ефективності профілактичних програм. Послання до політиків, урядовців, усіх осіб, причетних до прийняття відповідальних рішень К.: - 36 с. Аналітичний звіт за темою: Ситуаційний аналіз проблеми гендерної рівності у сфері праці в Україні К.: Центр соціальних експертиз ІС НАНУ "Постчорнобильський соціум: 20 років по аварії" Чорнобиль і соціум (випуск одинадцятий) К.: Центр соціальних експертиз ІС НАНУ, 2005 2004 Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 10) Феномен утопії в соціальній думці К.: ПЦ "Фоліант". – 144 с. Соціальні та економічні наслідки вступу України до СОТ: експертні оцінки / Відповід.ред. Ю.Привалов Львів: Українські технології, – 142 с. Соціальні ризики. Книга 2. Відп. ред.: Саєнко Ю.І., Привалов Ю.О. К.: ПЦ "Фоліант", – 568с. Моніторинг епідемії ВІЛ/СНІДу. Оцінка ефективності протидії (соціальний аспект) К.: ПЦ "Фоліант", – 416 с. Звіт за результатами соціологічного дослідження у Закарпатській області. Поширення ВІЛ/СНІДу на робочому місті в контексті соціально-економічного розвитку К.: Міленіум, – 124 с. ВІЛ/СНІД в сфері праці К.: ПЦ "Фоліант" Соціальна реклама в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (матеріали конференції)  К.: ПЦ "Фоліант" 2003 Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 9) Сучасний стан, проблеми та тенденції соціально-трудових відносин в Україні: спроба соціального конструювання Стратегії змін для досягнення гендерної рівності у місцевому самоврядуванні в Україні Стан громадянського суспільства в Україні: аналіз соціального конструювання Політична та фінансова роль бізнесу в парламентських виборах в Україні 2002 року: спроба соціального діалогу Права людини та підзвітність органів влади в Україні (результати дослідження) К.: ПЦ "Фоліант" - 2003 2002 Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 8) Соціальна відповідальність бізнесу в Україні (Матеріали експертного дослідження) 2001 Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 7), 2001р. Ван Атта Д.А., Гончарук О., Перротта Л. Українське село на зламі століть: соціологічний та антропологічний зріз. - К.: Скарби, 2001. - 164 с. Гончарук О. Соціальні проблеми реформування аграрного сектора національної економіки // Соціологія: теорія, методи, маркетинг, - 2001. - № 4. - С. 133-144. Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф. /Відп. ред.: В.В.Дурдинець. Ю.І.Саєнко, Ю.О.Привалов К.: Стилос, – 497 с. 2000 Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 6), 2000р. Тіньова економіка: соціальні проблеми неофіційної економічної діяльності в Україні. Доповіді міжнародної конференції Соціально-економічні наслідки техногенних та природних катастроф: експертне оцінювання Соціальні проблеми реорганізації сільськогосподарських підприємств Соціальна експертиза в Україні: методологія, методика, досвід впровадження К.: Ін-т соціології НАН України, – 194 с. Приватизація сільськогосподарських підприємств в Україні Постчорнобильський соціум: 15 років по аварії К.: Ін-т соціології НАНУ, – 563 с. 1999 Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 5), 1999р. Ринок праці в Україні: тенденції та перспективи (соціально-економічний аналіз) К.: Ін-т соціології НАНУ. – 96 с. Проблеми колективно-договірного регулювання трудових відносин в Україні 1998 Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 4), 1998р. Сучасні проблеми соціально-трудових відносин в Україні (соціологічний аналіз) Місцеве самоврядування в Україні: проблеми і прогнози К.: Ін-т соціології НАН України, – 148 с. 1997 Місцеве самоврядування в сучасній політичній системі в Україні і Бєларусі (доповіді міжнародної конференції) Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 3), 1997р. 1996 Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 2), 1996р. 1995 Збірник наукових праць. Чорнобиль і соціум (Випуск 1), 1995р.

ПУБЛИКАЦИИ 2011

Ходорівська Н. Адаптивні ресурси людини в контексті українських реалій / Н. Ходорівська // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг у 2-х т. Т.1. Аналітичні матеріали / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2011.

Соціальні виміри поселенської структури (досвід соціальної паспортизації). – К.: ІС НАНУ, 2011

Зінченков О.О., Касянчук М.Г., Пономарьов С.Ю., Трофименко О.В., Шеремет С.П. Аналітичний звіт за результатами проекту «Моніторинг порушень прав людини в контексті доступу ЧСЧ до основних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу, лікування, догляду та підтримки»/ За ред.. С.П. Шеремета. – Київ: Центр соціальних експертиз ІС НАН України, 2011. – 120с

Гейдар Л.М., Мостяєв О.І. Ярошенко А.А. Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для журналістів. Методичний посібник / Програма розвитку ООН в Україні. – К., 2011. – 88с.

Банас О.В., Валько С.С., Гейдар Л.М., Марченко Р.С., Мостяєв О.І.,Семигіна Т.В., ЯрошенкоА.А. Методичні рекомендації з питань ВІЛ та
ЧСЧ для соціальних працівників. Методичний посібник // За ред. С.П. Шеремета / Програма розвитку ООН в Україні. – К., 2011. – 80с.

О.О. Васильєва, Т.В. Добридник, С.Ю. Пономарьов, Л.М. Гейдар,О.І. Мостяєв, С.П. Шеремет, А.А.Ярошенко. Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для представників правосуддя.Методичний посібник / Програма розвитку ООН в Україні. – К., 2011. – 75с.

Л.М. Гейдар, О.І. Мостяєв, Ю.А. Саранков, А.А.Ярошенко. Методичні рекомендації з питань ВІЛта ЧСЧ для працівників сфери
охорони здоров’я. Методичний посібник // За ред. Ярошенко А.А.  /
Програма розвитку ООН в Україні. – К., 2011. – 80с.

Н.В. Козаренко, С.І. Козаренко, С.Ю. Пономарьов, Л.М. Гейдар, О.І. Мостяєв, А.А.Ярошенко. Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для представників правоохоронних органів. Методичний посібник // За ред. С.П.